Thơ thiền

Thơ thiền

Cư trần lạc đạo phú (居 塵 樂 道 賦)

( 竹 林 安 子 第 一 祖 陳 仁 宗 )Trúc Lâm Yên Tử Đệ nhất tổ Trần Nhân Tông第 一 會Đệ nhất hội命 憹 城 市Mình ngồi...

Nẻo về Linh Sơn

Đưa người lên đỉnh Linh sơn Ngắm hoa diệu pháp ngời bên nắng hồng Ngờ đâu trong cõi sắc không Niêm hoa vi tiếu bỗng thành trường...

Đản sanh

Ngày hôm qua thế gian là vũng tối Chúng sinh chìm trong bể đắm ly tâm Đời ảo vọng lái con thuyền tâm tưởng Đi xa bờ...

Nhớ Bóng Tăng Y

(Kính tưởng niệm Giác linh ôn Đổng Minh) Từ độ đất trời nhỏ lệ Sư Tử đi rồi, lạnh lẽo rừng hoang Con chim nhỏ biếng về...

Kim cang cảm đề

Tâm như vượn khỉ lăng xăng mãi Lôi kéo chúng sanh nẻo lỗi lầm Làm sao Tâm được an trụ lại? Cách nào hàng phục những vọng...

Chùm thơ đạo vị (2)

1. Gặp Lại Vầng Trăng Chen lấn mười năm quên ngắm trăng Về quê gặp lại giữa đêm rằm Trăng ngoài ấy, trăng trong ta hội ngộ Lợi danh...

Cư trần lạc đạo phú (居 塵 樂 道 賦)

( 竹 林 安 子 第 一 祖 陳 仁 宗 )Trúc Lâm Yên Tử Đệ nhất tổ Trần Nhân Tông第 一 會Đệ nhất hội命 憹 城 市Mình ngồi...

Chùm thơ đạo vị (1)

1. Trà Thiền Hương trà thanh thoát Dứt bặt tâm ngôn Tuệ giác siêu việt Thắm hoa cõi Thường. Trời đất bao la Về trong một niệm Quên người, quên ta Vầng...

Bài ca Tâm và Phật

佛心歌佛佛佛不可見,心心心不可說。若心生時是佛生,若佛滅時是心滅。滅心存佛是處無,滅佛存心何時歇。欲知佛心生滅心,直待當來彌勒決。 昔無心,今無佛,凡聖人天如電拂。心體無是亦無非,佛性非虛又非實。 忽時起,忽時止,往古來今徒擬擬。豈惟埋沒祖宗乘,更起妖魔自家祟。 欲求心,休外覓,本體如如似空寂。涅槃生子曼羅籠,煩惱菩提閑對敵。 心即佛,佛即心,妙旨明明達古今。春來自是春花笑,秋到無非秋水深。 捨妄心,守真性,似人尋影而忘鏡。豈知影現鏡中來,不覺妄從真裏蹦。妄來非實亦非虛,鏡受無邪亦無正。 也無罪,也無福,錯比摩尼兼白玉。玉有瑕兮珠有纇,性底無紅也無綠。 亦無得,亦無失,四十九來是七七。六度萬行海上波,三毒九情空裏日。 默默默,沈沈沈,萬法之心即佛心。佛心卻與我心合,法爾如然亙古今。 行亦禪,坐亦禪,一朵紅爐火裏蓮。沒意氣時添意氣,得安便處且安便。 咦咦咦,咄咄咄,大海中漚閑出沒。諸行無常一切空,何處先師覓靈骨。 醒醒著,著醒醒,四稜踏地勿欹傾。阿誰於此信得及,高步毗盧頂上行。喝!Dịch âm:Bài ca Tâm và Phật“Phật Phật Phật bất khả kiến, Tâm Tâm Tâm bất khả thuyết. Nhược Tâm sinh thời thị Phật sinh, Nhược Phật diệt...

Cư trần lạc đạo phú (居 塵 樂 道 賦)

( 竹 林 安 子 第 一 祖 陳 仁 宗 )Trúc Lâm Yên Tử Đệ nhất tổ Trần Nhân Tông第 一 會Đệ nhất hội命 憹 城 市Mình ngồi...