Sự tích các vị Phật

Sự tích các vị Phật

Hướng dẫn cách cắm bình hoa lay ơn “nghìn tay” chơi...

Bình hoa lay ơn tỏa tròn không chỉ làm sáng góc nhà ngày Tết mà còn mang đến nhiều vận may cho năm mới.Mỗi...

Lịch sử cuộc đời Đức Phật Thích Ca qua những hình...

Với tâm định tỉnh, nhu nhuyến, trong sáng như gương, Ngài suy tư về lẽ sống chết, về những nguyên nhân tích tập dẫn...

Sự tích Bồ tát Chuẩn Đề

Đức Chuẩn Đề vốn là Thất Cu Chi Phật Mẫu. Ngài thường thuyết Kinh Đà La Ni, nguyện cầu cho tất cả trong Thế gian...

Sự tích Bồ tát Địa Tạng

Đức Địa Tạng là một vị đã chứng bực Đẳng Giác trải đến vô lượng A Tăng Kỳ kiếp rồi. Ngài có lời đại...

Sự tích Bồ tát Quán Thế Âm

Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, khi chưa xuất gia tu hành, có một kiếp Ngài làm con đầu lòng của vua Vô Tránh...

Sự tích về Đại Thế Chí Bồ Tát

Đại Thế Chí là Bồ Tát nào? Trong các buổi lễ tại các chùa ở phần cuối có xướng lễ ba đức Phật Thích Ca,...

Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát

Đức Đại Thế Chí khi chưa xuất gia học đạo, thì Ngài chính là con thứ hai của vua Vô Tránh Niệm tên là...

Sự tích Bồ tát Văn Thù Sư Lợi

Đức Văn Thù Sư Lợi, khi chưa thành đạo thì Ngài là con thứ ba của vua Vô Tránh Niệm, tên là Vương Chúng...

Kinh hư không Tạng Bồ Tát Thần Chú

Tôi nghe như vầy, một thuở đức Phật trụ ở núi Khư La, nương theo chỗ ở của Chánh Giác Tiên, cùng với vô...

Giới thiệu về Ngài Bất Động Minh Vương

Ngài Bất Động Minh Vương – tên phạn là Acalanatha – Ngài là một trong 5 Đại Minh Vương của Mật giáo. Ngài Bất Động...