Phẩm Ngu: Si muội – Kinh Pháp Cú

Phẩm Ngu: Si muội – Kinh Pháp Cú

SHARE
Si muội - Kinh Pháp Cú
Si muội - Kinh Pháp Cú

Phẩm thứ 5 – phẩm Ngu trong kinh Pháp Cú do đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết nói về sự Si muội của con người.

Phẩm Ngu có tất cả 16 kệ ngôn. Bắt đầu từ kệ ngôn thứ 60 cho đến kệ ngôn thứ 75.

Để có thể hiểu thấu được lời giáo huấn của đức Phật, mỗi kệ ngôn đều có tóm tắt nội dung ngay tiêu đề, người học nên xem bức tranh minh họa cho mỗi kệ ngôn, sau đó đọc và ngẫm nghĩ ý của câu kệ.

16 kệ ngôn của phẩm Ngu trong kinh Pháp Cú

Kệ ngôn 60: Kẻ ngu thì triền miên trong cõi luân hồi

Kệ Ngu 60

Ðêm dài cho kẻ thức,
Ðường dài cho kẻ mệt,
Luân hồi dài, kẻ ngu,
Không biết chơn diệu pháp.

Kệ ngôn 61: Thà rằng cô độc

Kệ Ngu 61

Tìm không được bạn đường,
Hơn mình hay bằng mình,
Thà quyết sống một mình,
Không bè bạn kẻ ngu.

Kệ ngôn 62: Có bao giờ tự hỏi

Kệ Ngu 62

Con tôi, tài sản tôi,
Người ngu sanh ưu não,
Tự ta, ta không có,
Con đâu, tài sản đâu.

Kệ ngôn 63: Ai mới thật là thiếu trí

Kệ Ngu 63

Người ngu nghĩ mình ngu,
Nhờ vậy thành có trí.
Người ngu tưởng có trí,
Thật xứng gọi chí ngu.

Kệ ngôn 64: Sự rỗng không kẻ thiếu trí

Kệ Ngu 64

Người ngu, dầu trọn đời,
Thân cận người có trí,
Không biết được Chánh pháp,
Như muỗng với vị canh.

Kệ ngôn 65: Người có trí biết đấy là chân diệu pháp

Kệ Ngu 65

Người trí, dầu một khắc,
Thân cận người có trí,
Biết ngay chân diệu pháp,
Như lưỡi với vị canh.

Kệ ngôn 66: Khi mình tự hại chính mình

Kệ Ngu 66

Người ngu si thiếu trí,
Tự ngã thành kẻ thù.
Làm các nghiệp không thiện,
Phải chịu quả đắng cay.

Kệ ngôn 67: Nghiệp của hành vi xấu

Kệ Ngu 67

Nghiệp làm không chánh thiện,
Làm rồi sanh ăn năn,
Mặt nhuốm lệ, khóc than,
Lãnh chịu quả dị thục.

Kệ ngôn 68: Quả của hành vi tốt

Kệ Ngu 68

Và nghiệp làm chánh thiện,
Làm rồi không ăn năn,
Hoan hỷ, ý đẹp lòng,
Hưởng thọ quả dị thục.

Kệ ngôn 69: Trái ngọt độc hại

Kệ Ngu 69

Người ngu nghĩ là ngọt,
Khi ác chưa chín muồi;
Ác nghiệp chín muồi rồi,
Người ngu chịu khổ đau.

Kệ ngôn 70: Giá trị của đạo đức

Kệ Ngu 70

Tháng tháng với ngọn cỏ,
Người ngu có ăn uống
Không bằng phần mười sáu
Người hiểu pháp hữu vi.

Kệ ngôn 71: Ác nghiệt nhằm trổ quả

Kệ Ngu 71

Nghiệp ác đã được làm,
Như sữa, không đông ngay,
Cháy ngầm theo kẻ ngu,
Như lửa tro che đậy.

Kệ ngôn 72: Cảnh giới đau khổ nhìn thấy ngay trong đời này

Kệ Ngu 72

Tự nó chịu bất hạnh,
Khi danh đến kẻ ngu.
Vận may bị tổn hại,
Trí não cũng tiêu tan.

Kệ ngôn 73: Kẻ ngủ thì háo danh

Kệ Ngu 73

Ưa danh không tương xứng,
Muốn ngồi trước tỷ kheo,
Ưa quyền tại tịnh xá,
Muốn mọi người lễ kính.

Kệ ngôn 74: Nghĩ rằng mọi thứ là của mình thì dục mạn sẽ tăng thêm

Kệ Ngu 74

Mong cả hai tăng, tục,
Nghĩ rằng (chính ta làm).
Trong mọi việc lớn nhỏ,
Phải theo mệnh lệnh ta
Người ngu nghĩ như vậy
Dục và mạn tăng trưởng.

Kệ ngôn 75: Hãy chọn con đường đúng đắn

Kệ Ngu 75

Khác thay duyên thế lợi,
Khác thay đường Niết Bàn.
Tỷ kheo, đệ tử Phật,
Hãy như vậy thắng tri.
Chớ ưa thích cung kính,
Hãy tu hạnh viễn ly.