Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm

Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm

SHARE

Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm

Kệ ngôn 33 và 34: Người Tu Cần Hiểu Tâm Mình

Kinh Pháp Cú Phẩm Tâm

Tâm hoảng hốt giao động,
Khó hộ trì, khó nhiếp,
Người trí làm tâm thẳng,
Như thợ tên, làm tên.

Kinh Pháp Cú Phẩm Tâm

Như cá quăng lên bờ,
Vất ra ngoài thủy giới;
Tâm này vùng vẫy mạnh,
Hãy đoạn thế lực Ma.

Kệ ngôn 35: Tâm Tư Khó Điều Phục

Kinh Pháp Cú Phẩm Tâm

Khó nắm giữ, khinh động,
Theo các dục quay cuồng.
Lành thay, điều phục tâm;
Tâm điều, an lạc đến.

Kệ ngôn 36: Không phải dễ thấy biết tâm mình

Kinh Pháp Cú Phẩm Tâm

Tâm khó thấy, tế nhị,
Theo các dục quay cuồng.
Người trí phòng hộ tâm,
Tâm hộ, an lạc đến.

 Kệ ngôn 37: Bóng Ma Tâm Thức

Kinh Pháp Cú Phẩm Tâm

Chạy xa, sống một mình,
Không thân, ẩn hang sâu
Ai điều phục được tâm,
Thoát khỏi Ma trói buộc.

Kệ ngôn 38 và 39: Tâm Ma Tâm Phật.

Kinh Pháp Cú Phẩm Tâm

Ai tâm không an trú,
Không biết chân diệu pháp,
Tịnh tín bị rúng động,
Trí tuệ không viên thành.

Kinh Pháp Cú Phẩm Tâm

Tâm không đầy tràn dục,
Tâm không (hận) công phá,
Ðoạn tuyệt mọi thiện ác,
Kẻ tỉnh không sợ hãi.

Kệ ngôn 40: Ma Ngoài Ma Trong

Kinh Pháp Cú Phẩm Tâm

Biết thân như đồ gốm,
Trú tâm như thành trì,
Chống Ma với gươm trí ;
Giữ chiến thắng không tham

 Kệ ngôn 41: Người Độc Hiểm Tự Hủy Chính Mình

Kinh Pháp Cú Phẩm Tâm

Không bao lâu thân này,
Sẽ nằm dài trên đất,
Bị vất bỏ, vô thức,
Như khúc cây vô dụng.

Kệ ngôn 42: Tâm tà là kẻ thù nguy hiểm nhất

Kinh Pháp Cú Phẩm Tâm

Kẻ thù hại kẻ thù,
Oan gia hại oan gia,
Không bằng tâm hướng tà
Gây ác cho tự thân.

Kệ ngôn 43: Tâm Lành Là Quyến Thuộc Tốt Nhất

Kinh Pháp Cú Phẩm Tâm

Ðiều mẹ cha bà con,
Không có thể làm được,
Tâm hướng chánh làm được
Làm được tốt đẹp hơn.